Bộ lọc

Vị trí

Lĩnh vực

Công ty

Địa điểm

Hạn nộp hồ sơ

 • Vị trí: Trưởng phòng mua hàng (Khối nhà hàng) 

  Lĩnh vực: Purchasing 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 05 - 2019 

 • Vị trí: Nhân viên mua hàng 

  Lĩnh vực: Purchasing 

  Công ty: DAFC 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 04 - 2019 

 • Vị trí: Assistant Trade Marketing Manager  

  Lĩnh vực: Marketing 

  Công ty: DAFC 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 04 - 2019 

 • Vị trí: Client Development Manager  

  Lĩnh vực: Kinh doanh 

  Công ty: DAFC 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 04 - 2019 

 • Vị trí: Digital Marketing Specialist  

  Lĩnh vực: Marketing 

  Công ty: DAFC 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 04 - 2019 

 • Vị trí: Data Analysis  

  Lĩnh vực: Tài Chính - Kế Toán, IT 

  Công ty: DAFC 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 04 - 2019 

 • Vị trí: PR & Copywriter 

  Lĩnh vực: Marketing 

  Công ty: DAFC 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 04 - 2019 

 • Vị trí: Chuyên viên kiểm soát chi phí tài chính 

  Lĩnh vực: Tài Chính - Kế Toán 

  Công ty: DAFC 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 04 - 2019 

 • Vị trí: Chuyên viên phòng chống thất thoát hàng hóa 

  Lĩnh vực: Tài Chính - Kế Toán 

  Công ty: DAFC 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 04 - 2019 

 • Vị trí: Trưởng phòng phân tích tài chính 

  Lĩnh vực: Tài Chính - Kế Toán 

  Công ty: DAFC 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 04 - 2019 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15