Trưởng phòng nhân sự

Tổng quan công việc

 • Công ty: Tràng Tiền Plaza
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Phòng ban: HR
 • Loại hợp đồng:
 • Thiết bị, công cụ:
 • Kinh nghiệm:
  • Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong các vị trí tương đương.
  • Có kinh nghiệm làm tại các Trung tâm thương mại lớn hoặc trong lĩnh vực Hospitality là một lợi thế.
 • Bằng cấp:
  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, hoặc Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Luật, Tâm lý, hành chính tổng hợp.
  • Có kiến thức về quản trị nhân sự, luật lao động; đàm phán hiệu quả; có kiến thức đào tạo về kế hoạch kinh doanh/kế hoạch chiến lược, mô hình thẻ điểm cân bằng là một lợi thế.
 • Hạn nộp hồ sơ: 08 - 03 - 2021

Mô tả

1. Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong việc xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức của TTP.

 • Nghiên cứu xây dựng và đề xuất sơ đồ cơ cấu tổ chức tối ưu nhất.
 • Tham mưu thành lập/ hoặc giải thể các phòng ban chức năng.
 • Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng ban chức năng theo sơ đồ tổ chức được phê duyệt.
 • Phối hợp với các trưởng phòng, bộ phận xây dựng bản mô tả công việc cho các chức danh, nhân sự đáp ứng yêu cầu quản lý, kinh doanh.
 • Tham mưu đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức và của các phòng ban.
 • Tổ chức ký kết Hợp đồng lao động theo quy định.

2. Phát triển chiến lược nhân sự đáp ứng được nhu cầu ngắn hạn và dài hạn của TTP.

 • Lập kế hoạch lao động hàng năm; lập kế hoạch tuyển dụng nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. Trực tiếp tham gia việc tuyển dụng nhân sự đáp ứng yêu cầu kinh doanh của TTP. Phát triển các kênh tuyển dụng hiệu quả để có được nguồn ứng viên tiềm năng và chất lượng.
 • Xây dựng định biên nhân sự hiệu quả cho TTP tại từng thời điểm thích hợp, đồng thời cân đối với kế hoạch nhân sự dài hạn.
 • Đề xuất sắp xếp nhân sự hợp lý và tối ưu, đúng chức năng nhiệm vụ, đảm bảo hợp lý, năng suất cao, không thừa, thiếu hoặc lãng phí nguồn lực.
 • Đề xuất thay đổi, cập nhật, điều chỉnh định biên nhân sự phù hợp với yêu cầu tại từng thời điểm.
 • Xây dựng quy hoạch nhân sự, thay thế nhân sự và điều chuyển nhân sự nội bộ.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch được duyệt.

3. Đảm bảo nguồn nhân lực cho TTP luôn trong tình trạng tốt.

 • Đề xuất thuyên chuyển, đề bạt, tuyển dụng, tuyển chọn nhân sự kịp thời, hợp lý, đáp ứng cả về số lượng, chất lượng, đảm bảo nhu cầu nhân sự hoạt động ổn định cho TTP.

4. Công tác lương thưởng và các chế độ phúc lợi đối với  người lao động;

 • Lập ngân sách nhân sự hàng năm.
 • Lập kế hoạch tiền lương và các khoản thu nhập khác (nếu có), theo dõi, quản lý quỹ lương hợp lý đảm bảo không vượt quá ngân sách được phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện quy chế lương, thưởng và các biện pháp khuyến khích
  1. Khuyến khích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ đối với người lao động.
  2. Đảm bảo lương thưởng được tính chính xác và lưu giữ cẩn thận bởi nhân viên cấp dưới
  3. Đảm bảo các quyền lợi về Bảo hiểm bắt buộc và các chế độ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể cho người lao động.
  4. Định kỳ tổng hợp thông tin, phân tích, đề xuất điều chỉnh lương thưởng và các chế độ đãi ngộ đối với người lao động theo quy định.
  5. Đôn đốc, kiểm tra các bộ phận, phòng ban thực hiện việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của người lao động. Trên cơ sở đó tổng hợp, phân tích báo cáo Ban giám đốc.
  6. Tổ chức, thực hiện chế độ khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBNV, người lao động.
 • Đề xuất hình thức khen thưởng định kỳ và đột xuất đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động hoặc những sáng kiến đem lại lợi ích cho TTP.
 • Quản lý Hợp đồng lao động của toàn thể người lao động trong TTP.
 • Đảm bảo tất cả các nhân viên hiểu rõ các chính sách và nội quy TTP đề ra
 • Tham gia Hội đồng kỷ luật TTP để xem xét kỷ luật đối với các hành vi vi phạm kỷ luật.
 • Giải quyết các tranh chấp lao động (nếu có).
 • Liên tục cập nhập những quy định mới nhất của pháp luật có liên quan để phổ biến, hướng dẫn đảm bảo TTP thực hiện theo đúng luật định.

5. Xây dựng, triển khai và thực hiện các chính sách nhân sự, nội quy, quy chế phù hợp với mục tiêu chiến lược của TTP, và của Tập đoàn.

 • Nghiên cứu mục tiêu chiến lược của TTP hàng năm, nhằm xây dựng các chính sách nhân sự phù hợp trong ngắn hạn, dài hạn.
 • Kiện toàn hệ thống các chính sách và quy trình nhân sự, bao gồm nhưng không giới hạn nội quy lao động; thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tiền lương, tiền thưởng các chính sách và quy trình liên quan đến tuyển dụng, lương bỗng phúc lợi, đánh giá hiệu quả công việc, đào tạo phát triển, khen thưởng động viên, quan hệ lao động, đào tạo lao động, bổ nhiệm lao động…
 • Phối hợp với Công đoàn cơ sở xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở , hội nghị người lao động, đối thoai; …
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng Quy định về ATLĐ, VSLĐ.
 • Xây dựng và/hoặc hoàn thiện hệ thống biểu mẫu quản trị nhân sự và đánh giá thực hiện nhiệm vụ của nhân viên.
 • Xây dựng và/hoặc hoàn thiện quy định về quản lý hành chính và sử dụng tài sản, trang thiết bị của TTP.
 • Xây dựng và/hoặc hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ khác nếu có. Riêng các quy định, quy chế có liên quan đến các phòng, bộ phận khác thì phối hợp với trưởng các phòng, bộ phận liên quan để xây dựng.
 • Định kỳ cập nhật, thay đổi chính sách cho phù hợp với thực tế và pháp luật.

6. Thiết kế, thực hiện và liên tục cải tiến hệ thống quản lý và quản trị nhân sự hiệu quả

 • Đề xuất và tổ chức thực hiện chính sách, chiến lược về lương và đãi ngộ.
 • Trực tiếp quản lý bảng lương, BHXH và chương trình phúc lợi của TTP. Đánh giá và báo cáo cấp trên về việc cải thiện các chế độ khi cần thiết.
 • Điều phối và triển khai ngân sách nhân sự hàng năm và các kế hoạch nhân sự bao gồm lương và đãi ngộ, khen thưởng, đào tạo và phúc lợi nhân viên.
 • Dựa vào kế hoạch kinh doanh của TTP đượcthông qua hàng năm, phối hợp các Trưởng phòng, thiết lập KPIs cho toàn bộ các phòng ban và cá nhân, nhân viên TTP, trình Giám Đốc điều hành TTP và Giám Đốc Nhân Sự IPPG phê duyệt; triển khai việc thực hiện đạt được kế hoạch KPIs đề ra.
 • Giám sát và thực hiện các chương trình định hướng cho nhân viên mới.
 • Phát triển và điều phối các khiếu nại và giải quyết tranh chấp tại nơi làm việc.
 • Đánh giá các quy trình và giải pháp công nghệ để cải thiện việc quản lý dữ liệu nhân sự.
 • Quản lý thông tin nhân sự, bảo quản tốt các tài liệu nhân sự, thông tin nhân sự, các quyết định của Ban giám đốc; Chuẩn bị các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban giám đốc và các cơ quan quản lý.

7. Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác quy hoạch, đào tạo và phát triển nhân sự:

 • Xây dựng bản quy hoạch nhân sự cho TTP, triển khai kế hoạch đào tạo cán bộ nguồn theo bảng Quy hoạch nhân sự, định kỳ trình Tổng Giám đốc phê duyệt.
 • Làm việc với quản lý cấp cao để khai thác chương trình đào tạo cho nhân viên do giảng viên nội bộ thực hiện.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo cán bộ nguồn, theo kế hoạch được phê duyệt của Tổng Giám đốc.
 • Rà soát, cập nhật thường xuyên việc quy hoạch nhân sự.

8. Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng văn hóa làm việc năng động, tích cực, kỷ luật, làm việc nhóm, mang lại hiệu quả cao cho TTP.

 • Xây dựng và chủ trì các chương trình hoạt động, tạo văn hóa làm việc năng động, tích cực và kỷ luật cho TTP.
 • Đưa ra các sáng kiến nhằm thúc đẩy và tạo ra văn hóa doanh nghiệp mong muốn. 
 • Nghiên cứu, chủ trì xây dựng các văn bản quản lý thuộc lĩnh vực nhân sự.
 • Nghiên cứu, đề xuất, thay đổi, bổ sung, hoặc thay thế các văn bản hiện hành, nhằm phù hợp thực tế, pháp luật và xây dựng văn hóa làm việc lành mạnh.
 • Tổ chức áp dụng có hiệu quả các văn bản được ban hành vào thực tế.
 • Thống kê, giám sát, và thường xuyên cập nhật thông tin về việc triển khai các văn bản nội bộ đã được ban hành.

9. Tổ chức lãnh đạo, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự:

 • Đảm bảo các thành viên trong đội ngũ nhân sự xác định được phạm vi công việc và các nhiệm vụ được giao phó. 
 • Xây dựng cấu trúc đội ngũ nhân sự có thể giải quyết tất cả nhu cầu về nhân sự của TTP.
 • Đào tạo, hướng dẫn cụ thể, cải thiện kỹ năng của đội ngũ nhân sự và thúc đẩy làm việc nhóm.
 • Xác định mục tiêu rõ ràng, dễ hiểu, dễ đo lường, có khả năng thực hiện cho nhân viên dưới quyền.

10. Công tác quan hệ lao động

 • Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban giám đốc và người lao động trong TTP.
 • Khảo sát mức độ hài lòng với công việc của người lao động, các điều kiện làm việc trong TTP.
 • Hỗ trợ các phòng, bộ phận khác về công tác quản lý, đào tạo nhân viên.

11. Công tác an toàn, vệ sinh lao động

 • Lập kế hoạch về ATLĐ, VSLĐ hàng năm và tổ chức thực hiện.
 • Kiểm tra, giám sát  việc thực hiện các quy định về ATLĐ,VSLĐ
 • Lập kế hoạch và cấp phát đồng phục cho CBNV theo quy định.

12. Quản lý, phân công công việc của Bộ phận

 • Chịu trách nhiệm về công việc của phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao.
 • Phân công, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của nhân viên trong phòng.
 • Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của nhân viên.

13. Thực hiện việc báo cáo đầy đủ, cập nhật thường xuyên về các vấn đề Nhân sự cho Giám Đốc điều hành TTP và Giám Đốc Nhân Sự IPPG.

14. Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

 •  Mô tả công việc có thể thay đổi hoặc điều chính theo yêu cầu của công việc tại từng thời điểm.

Trách nhiệm

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, hoặc Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Luật, Tâm lý, hành chính tổng hợp.
 • Có kiến thức về quản trị nhân sự, luật lao động; đàm phán hiệu quả ; có kiến thức đào tạo về kế hoạch kinh doanh/kế hoạch chiến lược, mô hình thẻ điểm cân bằng là một lợi thế.  
 • Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong các vị trí tương đương.
 • Có kinh nghiệm làm tại các Trung tâm thương mại lớn hoặc trong lĩnh vực Hospitality là một lợi thế.
 • Có kiến thức về hệ thống quản lý kinh doanh bao gồm mô hình quản lý nhân sự, các chức năng quản lý nguồn nhân lực, module về các chức năng quản lý. 
 • Có kiến thức về quản lý nói chung và kiến thức rộng về khai thác nguồn nhân lực. 
 • Hiểu rõ về hợp đồng lao động, hệ thống lương, phân bổ công việc phù hợp, đào tạo và quy định về luật và chính sách trong TTP.  
 • Hiểu rõ về hệ thống quản lý thông tin nguồn nhân lực
 • Giao tiếp tiếng Anh tốt
 • Có khả năng phát triển nhân viên (tổ chức, quản lý, phân công, trợ giúp và thúc đẩy, thẩm định và khen thưởng nhân viên)
 • Có khả năng lãnh đạo tốt
 • Có khả năng đàm phán.
 • Có chiến lược, chiến thuật và có thể xây dựng sự liên kết giữa các đội ngũ khác nhau.
 • Có chuyên môn để giải quyết các vấn đề phức tạp.

*** Ứng tuyển:

Thông tin ứng tuyển gửi CV về email Ms. Dung PHCNSDungnguyen1@trangtienplaza.net

Đính kèm CV của bạn để ứng tuyển